Không thực hiện được câu lệnh mở trình duyệt với version 5.3.1

khi tôi nhập câu lệnh

WebUI.openBrowser(‘’)

WebUI.navigateToUrl(‘https://www.lazada.vn/customer/account/login/’)

và run test thì k mở được trình duyệt, kết quả trả về vẫn là done

1 Like

Please help to post more details about your issue. Without details information such as execution logs, screenshot…then we can’t help you.
Regards

với phiên bản 5.4 không có vấn đề như trên, anh ta có thể suport em về việc viết 1 vòng cho trường hợp thử nghiệm không được ạ