Common Condition and Control Statement

Em mới tìm hiểu về katalon studio và làm thử với chức năng Login
Các bước như sau:
1. Chạy vòng lặp For để Đăng nhập với 1 Data file lưu user và password (bao gồm cả User sai)
2. Click Login
3. Chèn điều kiện

 • Nếu tìm thấy element Div chứa message thông báo Sai User hoặc pass thì
  + trả về user và pass sai
  + CloseBrowser()
  - Nếu không tìm thấy element này (đăng nhập thành công) thì vào được hệ thống và thực hiện tìm kiếm
  Đây là lỗi em mắc phải khi chạy (Screenshot by Lightshot)
  Em chưa hiểu được lỗi em mắc phải là gì? Em tìm element bằng cách sử dụng Spy Web
  Mong anh(chị) giải đáp giúp em

Em cảm ơn ạ.