Automate everything with Katalon studio for Android/iOS/Web application

Automate everything with Katalon studio for Android/iOS/Web application as FREE new year 2018 gift #Katalon #ExecuteAutomation #KatalonStudio

https://www.udemy.com/katalon-studio/

3 Likes