How to use katalon studio to set text chinese

How to use katalon studio to set text chinese