About the Katalon Vietnamese Users Group category

This is a category for our Vietnamese Katalon users to discuss about the Katalon Platform.

Although the main language on our forum is English, we realize that some of our users’ English skill may not be sufficient to ask for support or simply to engage with others; hence, we have created this category where they can converse with each other using Vietnamese.


Đây là khu vực dành cho những người dùng Katalon ở Việt Nam.

Mặc dù ngôn ngữ chính được dùng trên diễn đàn Katalon Community là tiếng Anh, chúng tôi nhận ra rằng vẫn có một số người dùng gặp khó khăn khi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với các thành viên khác, hoặc để hỏi về một vấn đề khi sử dụng Katalon. Vì vậy, chúng tôi tạo ra khu vực này để các bạn có thể tự do trao đổi bằng tiếng Việt.

3 Likes